KANUN NO: 698
TAKVİM TARİH MEBDEİNİN TEBDİLİ HAKKINDA KANUN
26 Kanuni evvel 1341
(Resmi Ceride ile nesir ve ilanı: 2 Kânunusani 1926 -sayı:260)
3.t.Düstur, c.7 - s. 159

Madde 1- Türkiye Cumhuriyeti dahilinde resmi Devlet taksiminde tarih mebdei olarak beynelmilel takvim mebdei kabul edilmiştir.

Madde 2- 1341 senesi Kânunuevvelinin 31. Gününü takip eden gün 1926 senesi Kânunusanisinin birinci günüdür.

Madde 3- Hicri kameri takvim öteden beri olduğu üzere ahvali mahsusada kullanılır. Hicri kameri ayların mebdeini rasathane resmen tespit eder.

Madde 4- İşbu kanun nesri tarihinden muteberdir.

Madde 5- İşbu kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti Memurdur.