GÜNÜN YİRMİ DÖRT SAATE TAKSİMİNE DAİR KANUN

Kanun Numarası                   : 697
Kabul Tarihi                           : 26/12/1925
Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih  : 2/1/1926            Sayı   : 260
Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 3      Cilt : 7        Sayfa : 158

Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gün, gece yarısından baslar ve saatler sıfırdan yirmi dörde kadar sayılır.

Madde 2 - ( Degisik : 6/12/1984- 3097/1 md.)
Greenwich'e göre otuzuncu derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınır. (Değişik ikinci cümle: 28/11/2017 - 7061/6 md.) Bakanlar Kurulu bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkilidir. 

Madde 3 - İşbu kanun nesri tarihinden muteberdir.

Madde 4 - İşbu kanun ahkamına icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

 

26/12/1925 TARİHLİ ve 697 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER

1) 6/12/1984 tarihli ve 3097 sayılı Kanunun Geçici maddesi:

Geçici Madde - 2/2/1984 Tarihli ve 2977 Sayılı İdari Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna Verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 26/12/1925 Tarihli ve 697 sayılı Günün Yirmi dört Saate Taksimine Dair Kanun için adı geçen Kanunla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.