MUAMELATI DEVLETTE TAKVİMİ GARBİNİN KABULÜ HAKKINDA KANUN
8 ŞUBAT 1332
(Takvimi Vekayi ile nesir ve ilanı : 10 Şubat 1332 - Şayi : 1803)

Madde 1 - Tarihi hicri kameri kemakan istimal edilmek şartıyla Devlet-i Osmaniye muamelatta mebdei takvim müstesna olmak üzere takvimi garbiyi kabul etmistir. Binaenaleyh 1332 senesi Şubatı´nın 16. Günü 1333 senesi Martı´nın birinci günü itibar edilecektir.

Madde 2 - Senei haliyenin 13 gün kısalmasından dolayı mükellefinin tekalif tahakkukatından bir şey tenzil edilmeyecektir.

Madde 3 - İşbu kanun ahkamı bundan evvel vaki olup müddetle mukayyet olan bilcümle ahval ve muamelatta haizi tesir değildir.

Madde 4 - Bütçe yılına ilişkin olarak 26.05.1927 tarih ve 1050 sayılı kanunla kaldırılmıştır.

Madde 5 - İş bu kanunun icrasına Heyeti Vukela memurdur.